Op de foto in seleksje fan de betûfte naaisters mei Ger Dirks fan de voedselbank, Akke Hiemstra, Tryntsje Haarsma, Eeke Krol, Wytske van der Pol en dûmny Sita Hofstra.
Op de foto in seleksje fan de betûfte naaisters mei Ger Dirks fan de voedselbank, Akke Hiemstra, Tryntsje Haarsma, Eeke Krol, Wytske van der Pol en dûmny Sita Hofstra.

Sumar stipet Voedselbank Tytsjerksteradiel

Algemeen

SUMAR - Fanôf maaie oant 1 desimber is in groepje fan 12 froulju drok dwaande west mei it naaien fan mûlnoaskapkes. De diaconie fan Kerk Sumar hat it materiaal beskikber stelt, d’r binne mear dan 400 mûlnoaskapkes makke en ferkocht. Fan’e moarn is de cheque mei it prachtige bedrach fan €1731, - oanbean oan Voedselbank Tytsjerksteradiel. 

De Voedselbank Tytsjerksteradiel betsjinnet om’e 2 wiken, mei útjefte fan libbensmiddelenpakketten, 55 gesinnen dy’t troch in leech ynkommen wat ekstra stipe nedich binne. 

De Voedselbank krijt gjin finansjele bydrage fan de gemeente, draait folledich op frijwilligers en krijt harren produkten en jild fan stipe út de mienskip. Supermerken, bakkers, boeren, bedriuwen, skoallen, ferienings en tsjerken yn gemeente Tytsjerksteradiel en omjouwing drage de Voedselbank in waarm hert ta. Skoallen en jeugdwurkorganisaasjes hâlde wol gau ris in aksje om sa jild of guod ta stipe yn te sammeljen. Essity Sumar, it papyrfabryk, soarget foar húskepapyr en de nedige froulju- en babyprodukten. Supermerken stellen harren oerbleaune produkten en ferrassingsdoazen beskikber. 

It opropke om de bon fan de Postcodeloterij by de Voedselbank yn te leverjen soarge foar in grutte stapel vegapakketten. Krystbôle, en oare ta it seizoenhearrende produkten, binne yn de kratten in moaie oanfolling by it breanedige deistige iten. Ierpels, bôle, fruit, fleis, kofje en tee, mar ek in lekker koekje of pûde sjips is te finen yn de romfolde doazen dy’t ôfhelle wurde. 

Afbeelding
31 Friese boerderijdaken worden gerestaureerd Algemeen 15 uur geleden
Afbeelding
Piet Adema uit de Wilgen nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Politiek 16 uur geleden
Afbeelding
Molen De Hoop in Dokkum voorlopig ‘peperbus’ Algemeen 16 uur geleden
Afbeelding
Veel bezoekers bij feestelijke opening zwembad De Kûpe Algemeen 18 uur geleden
Afbeelding
Clubliefde brengt Oene Douwe Koopmans naar trainerschap Buitenpost 3 Algemeen 18 uur geleden
Afbeelding
Jikke van den Beukel – Scheffer uit Burgum: blind, maar toch 900 kilometer gefietst Algemeen 19 uur geleden
Afbeelding
Anouska Koster sluit koersseizoen af met twee eerste plaatsen Algemeen 19 uur geleden
Afbeelding
Earste repetysje Nij Talint Orkest grut súkses Algemeen 19 uur geleden
Afbeelding
Jongeren aan de slag met hun talent en ontwikkeling Algemeen 20 uur geleden
Afbeelding
Kunstkring Hardegarijp organiseert concert op Fogelsangh State Cultuur 20 uur geleden
Afbeelding
Rijkssubsidie voor verduurzamen maatschappelijk vastgoed Algemeen 20 uur geleden
Afbeelding
Bijeenkomst Noordermannen Buitenpost Algemeen 20 uur geleden
Afbeelding
Plichtmatige overwinning TFS / DOW / Wêz Handich Algemeen 21 uur geleden