<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Over de oorlogsjaren in Sumar verschijnt deze zomer een boek.
Over de oorlogsjaren in Sumar verschijnt deze zomer een boek. (Foto: Ingezonden)

Boek over de oorlog en de bevrijding in Sumar

SUMAR - Het is dit jaar 75 jaar geleden dat ons land bevrijd is. Sumarders die de oorlogsjaren meemaakten zijn gevraagd naar hun herinneringsjaren oorlogsjaren aan den lijve hebben ondervonden naar hun herinneringen te vragen.

Deze verhalen, die nooit verloren mogen gaan, zijn nu gebundeld. Het boek wordt eenmalig en in beperkte oplage gedrukt. Het bevat ruim 80 bladzijden en de prijs zal rond € 10,00 zijn. De opbrengst wordt besteed aan de festiviteiten rond 75 jaar bevrijding (in 2021) in Sumar. De makers streven ernaar het boek in de zomer gereed te hebben. Reserveren kan via idseneeke@hotmail.nl.

Hieronder nog enkele citaten uit het boek:

´Der kamen ris twa soldaten by muoike oan de doar. Muoike sei: “Ik habe gjin bûter”, mar de Dútsers leauwden har net en stapten nei de kelder. Dêr stie in panne mei bûter, dy’t muoike krekt tsjerne hie. Hja woenen de panne meinimme, mar sy sei: “Dy krijstdo net!” De mannen binne sûnder bûter ôfset!´

´Myn neef Folkert woe ek wol ris Dútske soldaten sjen as dy marsjearden en songen. Hy kaam op in sneintemoarn by ús om kofje en it duorre al net sa lang as dêr kamen de soldaten oan. Folkert stie it fanút de keamer te besjen. Doe stapte ien soldaat út de groep, gie nei ús hûs ta, stampte op de doar en rôp wat yn it Dútsk. Wy koenen it net ferstean, mar it die bliken dat hy nei it húske moast. Folkert wie deabenaud en gie gau wer nei de heid´e.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>