Terpstra heeft en gebruikt de in de Verenigde Staten geproduceerde fiets inmiddels 3,5 jaar. “Yn it begjin wie ik bliid dat ik it in oere folhâlde koe. Ik hie gjin kondysje, wie fierstente swier. Mar no bin ik al dy te folle kilo’s aardich kwyt en kin der sûnder swierrichheden fjouwer oant fiif oeren achterelkoar op fuort.”

Donderdag trapte hij nog een tocht van 105 kilometer, van Burgum naar Holwerd en toen via Leeuwarden naar Heerenveen, waar zijn vrouw werkt. “Mei dizze Elliptigo moatst ûngefear tritich persint mear enerzjy leverje om deselde snelheid te heljen as by it gewoane fytsen. Mar omdat ik no rjochtop stean, krij ik gjin lêst fan de nekke, lykas op in racefyts.”