Voor Kootstra in september 2020 de overstap maakte naar de gemeente was hij organisator van vele festivals in Fryslân. Hij weet dan ook als geen ander wat de financiële risico’s zijn bij het organiseren van een festival. “In gemiddeld evenemint draait break-even by 90% besetting. Dy lêste 10% is de winst of wurdt brûkt foar ûntwikkelingen foar folgjende edysjes.”

De zogenaamde fieldlabs en de onlangs aangekondigde pilot met toegangstesten juicht hij toe, al wijst hij erop dat het nog maar kleine stappen zijn. “Foar organisaasjes betsjut it in behoarlike ynvestearring. Yn de seal fan de Neushoorn kinne miskien 500 minsken en dan meie der no mar 100 yn.”