Tamara Schoppert spilet BINGO! no yn it Frysk.
Tamara Schoppert spilet BINGO! no yn it Frysk. Foto: Ynstjoerd

Start Bingo! Aanst Frysktalich yn de provinsje

Algemeen

‘Bingo!’ is in toanielmonolooch, spile troch Tamara Schoppert, dy’t yn dit stik de râne opsiket tusken werklikheid en ferbylding. In stik mei in knypeach nei it spultsje ‘Bingo’, dat der sá echt út sjocht, dat guon téaterbesikers (hast) tinke dat it hjir giet om in ‘gewoan echt bingospul’.

Tamara Schoppert hat earst mei in Nederlânsktalige ferzje op ‘n paad west, no set sy út ein mei in Frysktalige ferzje, yn ferskate sealen en sealtsjes yn Fryslân.

Premjêre yn Koarnjum

Op 27 jannewaris is yn Koarnjum de premjêre fan de Frysktalige ferzje fan de teaterfoarstelling BINGO! De monolooch fan Tamara Schoppert giedt oer grutskens en skamte.

Tine liedt de bingo yn in buerthûs. Se komt hjoed te let. Tine ferûntskuldiget har en begjint ûnbedoeld oer har krekt stoarne mem, mei wa’t se al tsien jier gjin kontakt hie. Niis seach se har âlderlik hûs en ûntduts hoe suterich har mem blykber wenne.

Relaasje mei har mem

Wylst Tine har bêst docht om op fleurige wize de bingo ta in goed ein te bringen, analysearret se de relaasje mei har mem. Dy stiet ynienen yn in hiel oar ljocht. Hie se mear sjen moatten, wat oars dwaan kinnen? Se freget it har lûdop ôf. En dan ropt ien: ‘Bingo!’

Yn BINGO! spilet Tamara, flak foar en tusken de tafels troch, in troch Herman van de Wijdeven skreaune teatertekst. De kaartferkeap is al begûn en giet fluch: https://tryater.frl/programma/bingo/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=website-frl&utm_campaign=bingo

Afbeelding
Roas Kuipers winnares 48e FMDT Solistenconcours Algemeen 3 uur geleden
Afbeelding
Provinciale Staten vergaderen woensdagavond 1 februari in Holwert Algemeen 21 uur geleden
Afbeelding
Wij maken ons zorgen om de vermiste Harry Elzen uit Drachten Algemeen 21 uur geleden
Afbeelding
Leerlingen CSG Liudger Raai ontdekken internationale wereld Algemeen 23 uur geleden
Afbeelding
(Video) Wat is de stand van zaken voor nieuwbouw in Noardeast-Fryslân? Algemeen 23 uur geleden
Afbeelding
(Video) Snel internet via glasvezel nu ook bereikbaar voor kleine kernen in Smallingerland Algemeen gisteren
Afbeelding
Duo Fling in Witte Kerk te Hemrik Algemeen 30 jan, 12:21
Afbeelding
Vrijkaarten februari en maart Theater De Colle Algemeen 30 jan, 11:16
Afbeelding
Vier op de tien Nederlanders verwachten boven energieverbruiksplafond te komen Algemeen 30 jan, 10:58
Afbeelding
Beweegfeest voor peuters en kleuters bij gymvereniging VenV Garyp Algemeen 30 jan, 10:35
Afbeelding
Energiemarkt Ryptsjerk geopend met waterstofauto en wind Algemeen 30 jan, 09:59
Afbeelding
Het is een 'gekkehûs' bij de Burdaarder toneelvereniging Algemeen 30 jan, 07:30
Afbeelding
Crazy weekend bij Ropta Boys Algemeen 29 jan, 17:50