“Mei keallen by har memmen mear harmony”

zo 2 okt, 09:09 Algemeen
Foto: Actief Media
Twee van de vijf kalveren waar hun moeders
Twee van de vijf kalveren waar hun moeders "24 oeren deis foar soarge."

“Sûnt achttjin jier hâlde wy de keallen by de kij, dus by harren mem. It is in prachtich gesicht. Mar it liedt ek ta mear harmony tusken de kij”, is de indruk van Oosterhof. “It kostet ús wat molke, want de keallen drinke no wannear’t se wolle. De..