<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
V.l.n.r., voor de oude MAVO: Sietze Hoekstra, Anneke van Dellen, Pieter Nicolai en Albert Bijma. Sietze Bijker en Bouke Baron waren verhinderd.
V.l.n.r., voor de oude MAVO: Sietze Hoekstra, Anneke van Dellen, Pieter Nicolai en Albert Bijma. Sietze Bijker en Bouke Baron waren verhinderd. (Foto: Actief Media)

Werkgroep wil 'Knarrenhof' op plek oude MAVO



SURHUISTERVEEN - Op de plek van de voormalige MAVO aan de Langelaan in Surhuisterveen komt misschien een 'Knarrenhof': een wooncomplex van 25 woningen voor mensen van 45 à 50 jaar en ouder. Het idee is dat de toekomstige bewoners, op basis van een 'sociaal contract' beloven elkaar te steunen waar nodig.

Een werkgroep is zo'n vijf jaar bezig om de woonvorm te realiseren op de locatie van de Mavo aan de Langelaan in Surhuisterveen. 'Wonen met oog voor elkaar', is het idee. De werkgroep werkt nog 'onder de paraplu' van Plaatselijk Belang.

"Wierskynlik meitsje wy der in stichting fan", zegt voorzitter Sietze Hoekstra namens de werkgroep. "Dan kinne wy ek finânsiering krije. Der leit sûnt koart in tasizzing fan in finânsier, foar oankeap fan grûn en foar de realisaasje fan it plan." Gunstig is ook, dat de ongeveer zesduizend vierkante meter kavel de juiste ruimtelijke bestemming al heeft: 'wonen met zorg'.

Toch gaat het tot toe moeizaam, gelet op de vijf jaar die al voorbij zijn sinds de oprichting van de werkgroep. "In diel fan it kolleezje fan b. en w. en fan de amtlike top fan Achtkarspelen sit op in oar spoar as wy", legt Hoekstra uit. "Oant no ta wol de gemeente yn see mei in kommersjele partij, dy't de 'swierdere' foarm fan soarch oanbiede wol. Mar wy wolle in wenfoarm yn Surhústerfean, mei mienskipssin en omtinken foar elkoar, sadat lichte foarm fan soarch oer en wer mooglik is.”

De werkgroep heeft geruime tijd gezocht naar concrete voorbeelden in Nederland. "Uteinlik binne wy útkommen by de lanlike stichting Knarrenhof, dy't ditsoarte projekten stipet. Sy helpe ús oan ynformaasje, bygelyks oer de juridyske foarm. Dat kin mei in feriening fan eigners en in soarte fan sosjaal kontrakt tusken de bewenners en de takomstige stichting."

Hoekstra verwacht dat zo'n hofje leidt tot minder vereenzaming, langer zelfstandig kunnen blijven wonen én tot lagere kosten voor WMO-zorg. "De gemeente hat dus ek belang by dit konsept", is zijn stelling. “As de gemeente flot har meiwurking ferlient, is realisaasje fan it projekt yn 2022 mooglik."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>