V.l.n.r. Tjitske Talsma-Louwsma (60 jaar lid), bestuurslid Hendrikje van Stralen en (ook trouw lid) Tjitske Dijkstra-Bonnema.
V.l.n.r. Tjitske Talsma-Louwsma (60 jaar lid), bestuurslid Hendrikje van Stralen en (ook trouw lid) Tjitske Dijkstra-Bonnema. (Foto: Actief Media)

CPB-afdeling Trynwâlden stopt met pijn in ´t hart

GYTSJERK - De Christelijke Plattelandsvrouwenbond Trynwâlden viert vandaag het zestigjarig bestaan. Voor de allerlaatste keer worden jubilarissen in het zonnetje gezet. "Oan de ein fan dit seizoen heffe wy de ôfdieling op", vertelt bestuurslid Hendrikje van Stralen.

Dat gebeurt met pijn in het hart. Steeds meer besturen stoppen noodgedwongen. Het probleem zit in het gebrek aan nieuwe aanwas. CPB Trynwâlden heeft nog bijna vijftig leden, maar Hendrikje is één van de laatsten die zich aanmeldde. Dat is ook alweer 42 jaar geleden. De stijgende gemiddelde leeftijd betekent dat het bestuur rust op de schouders van een steeds kleiner groepje mensen. "Leden fan tachtich-plus freegje jo net foar in bestjoer, mar mei de jongere leden kinne wy net alle funksjes besette. Boppedat: de hjoeddeistige be-
stjoersleden dogge it wurk al jierren." Daarom is het laatste seizoen aangebroken. "Mar doe't wy Kryst-
tiid mei achtenfjirtich minsken oan tafel sieten, en jo sjogge it grutte plezier by elkenien, dan docht sa'n beslút wol sear."

Vandaag, woensdag 12 februari is de feestelijke jubileumbijeenkomst. Daar worden onder andere twee leden die al vanaf het begin lid zijn in het zonnetje gezet. Tjitske Dijkstra uit Gytsjerk (91) heeft de vereniging mee opgericht. Tjitske Talsma uit Hurdegaryp (86) is zelfs 62 jaar lid, maar niet altijd bij dezelfde club. "Earst wie ik lid yn Ferwert, doe yn Tytsjerk en no yn de Trynwâlden", vertelt ze.

"It wiene ús útstapkes hè", zegt Tjitske Dijkstra. "Wy namen yn de earste jierren allegearre in kop en pantsje mei fan hûs, sadat it bestjoer nei ôfrin net hoegde ôfwasken."

"Wy fûnen it moai," vult Tjitske Talsma aan. "Ik haw altyd útsjoen nei de jûnen. Wy harken nei ynteressante sprekkers en makken geregeld in útstapke. Ik sloech noait oer."

Meer berichten