“Ik wie yn ferwachting fan myn earste bern, doe’t ik der oan begûn. En ik wie ynspirearre troch de autobiografy fan ús pake: dat boek hie er mei de hân skreaun en dat haw ik oertypt en digitalisearre. Doe tocht ik: as hy in boek skriuwe kin, dan kin ik it ek!”

“In soad fantasy”

Schrijven zat er al jong bij haar in. “Ik wie in jier as acht, njoggen, doe betocht ik al allerhanne ferhaaltsjes. Us beppe sei: ‘Do moatst skriuwer wurde!’ Want ik haw altyd in soad fantasy hân.”