Rink van der Velde hat jierren in arkje yn in petgat by de Feanhoop hân. Dêr siet er gauris te skriuwen. Tsjintwurdich binne dit hoekje én de arke eigendom fan It Fryske Gea. Yn gearwurking mei stichting FLMD wrurdt de arke yn it foarjier en de simmer beskikber steld oan skriuwers, dy’t dêr yn alle rêst harren wurk dwaan meie. Dit jier binne it der sân, dy’t om bar in pear wiken yn it arkje fer...