Het gaat om een stamcelbehandeling, in combinatie met een chemokuur, waarvoor ze echter naar Moskou moet. De kosten bedragen in totaal zo’n 55.000 euro, die niet door de verzekering worden gedekt. “It wiene ús bern dy’t seine: ‘sykje yn elk gefal út oft it kin!’” De vier kinderen zijn vervolgens een stichting begonnen, die via ‘crowdfunding’ geld inzamelt voor de behandeling.

Dankzij een app-groep van lotgenoten kwam ze in contact met een andere patiënt, uit Zwolle, die de behandeling in Moskou ongeveer anderhalf jaar geleden heeft gehad. “Dêr is de behanneling goed oanslein. En dy hat deselde foarm fan MS as ik: ‘primair-progressief’. Wat fansels gjin garânsje foar my is, mar dit is wol in goed teken.”

Maar de inschatting is dat ze toch wel 70 procent of meer kans maakt, dat de behandeling slaagt. “Yn Nederlân hat men dy ûnderfining noch net as yn Moskou; hjir fine de medisi dat der earst mear ûndersyk nedich is, foardat dizze behanneling goedkard wurdt.”

In Moskou hebben ze al een jaar of 15 tot 20 ervaring met de behandeling, kreeg mevrouw Dijkstra te horen en/of te lezen. “Ik kommunisearje mei dat sikehûs yn Moskou yn ‘t Ingelsk. Wol ienfâldich Ingelsk, mar wy begripe inoar”, vertelt mevrouw Dijkstra over haarcontactpersoon in het ziekenhuis in Moskou, “sawol telefoanysk as fia de e-mail.”

Ze verwacht half april in het Moskouse ziekenhuis opgenomen te worden. “As der gjin komplikaasjes komme, kin ik nei fjouwer oant seis wiken wer nei hûs. Mar der kin fansels wat mis gean, dus ik bin fan doel in fisum oan te freegjen foar trije moanne.”

Wie meer wil weten over MS, over Pietie Dijkstra en de crowdfundingsactie van haar vier kinderen, of mee wil betalen voor de behandeling van mevrouw Dijkstra, kan terecht op de website: www.PietieTegenMs.nl.