“Mar as de moasjes oannommen wurde, dan wurde se ek yn de kultuernota ferwurke. Dan kinne jimme dochs gewoan foarstimme?” zei De Haan verbaasd. Veenstra vond echter dat de nota eerst maar moet worden aangepast en dan opnieuw aan de raad moet worden voorgelegd.

De wethouder had overigens met de meeste moties die waren ingediend al ingestemd. De motie ‘Mear omtinken foar jongerein by útfiering kultuernota’ werd zelfs met algemene stemmen (19) aangenomen. Daarin is opgeroepen “folle mear as no de jongerein fan 16-30 jier aktyf te belûken” bij de cultuur in de gemeente. Als voorbeelden werden genoemd: een toneelopleiding en het meer inzetten van sociale ...