Een veelvoorkomend probleem is volgens Sietzema de zogenaamde vriend-in-noodfraude, waarbij criminelen zich via WhatsApp voordoen als een bekende. “Dan is it bygelyks: ‘Hoi mem, ik haw in nij nûmer. Mem moat efkes de rekken betelje foar myn nije telefoan. Dy haw ik al kocht, mar noch net betelle en it bankieren op de telefoan slagget no noch net.’”

De criminelen gaan niet over één nacht ijs en bereiden zich vaak goed voor, weet Sietzema. “Sy brûke ôfbyldings fan jo of jo bern en sykje soms sels ynformaasje, dy’t se brûke kinne yn it gesprek. Dêrneist type se ek wol yn’ t Frysk.” De wijkagent raadt aan om altijd eerst even te bellen met het familielid dat om geld vraagt en om nooit zomaar geld over te maken. Hij roept jongeren op om ouders...