“Der is eins mar ien oplossing. En dat is sa gau mooglik ophâlde mei it brûken fan fossile brânstoffen”, zegt de weerman, die opgegroeid is in Sumar. “Yn prinsipe is de oplossing maklik, allinnich de útfiering is hiel dreech.” Dat wereldwijd stoppen met fossiele brandstoffen in de praktijk lastig is, is de afgelopen weken wel gebleken tijdens de COP26, zoals de klimaattop officieel genoemd wordt.