“Advysburo Royal Haskoning hat allinne de opsjes ûndersocht dy’t dwars troch it Nederlânske part fan de Waadsee geane. Wy fine dat der in maatskiplike kosten- en batenanalyse komme moat nei oare opsjes: fia de Noardsee nei IJmuiden en dan nei Tata Steel, of nei Den Helder, en ek: yn oerlis mei Dútslân besjen oft dêr gearwurking mei te finen is.” Dit laatste zou kunnen betekenen dat stroomkabels...