Troch Gerrit van der Meer

Mei-organisator Anne Heegstra út Warten sei yn ’t foar dat der foar de dielnimmers fan sneintemoarn tsien oere boppedat in ‘bysûndere ferrassing’ wêze soe. Dus fytste in Actief-ferslachjouwer sneintemoarn nei Warten.

De (eardere) pleatsen yn De Alde Feanen hawwe bysûndere nammen: ‘Luctor et Emergo’ (dêr’t De Groot as bern sels wenne hat), ‘Cuba’, ’18 Mêd’, de ‘Koaipleats’ en ‘it spultsje fan Sytze en Maaike’.