Door Gerrit van der Meer

Aan de Hilleburen 22 in Wergea bestiert ze ‘It Nifelpakhûs’, dat groter klinkt dan het feitelijk is: een klein atelier, volgestopt met allerlei handwerk: van forse wollen truien tot mini-sokjes. “En hjir leit ek guod fan myn dochter Geeske: sy makket foaral it finere haak- en borduerwurk”, vertelt mevrouw Van Wijngaarden.

En dan is er nog een wand met glazen vitrinekasten, waar ze oude familiestukken, inclusief brei- en haakwerk, in bewaart en toont. “Dat spul is net te keap, mar it ropt wol bysûndere ferhalen op, benammen as âldere minsken it besjogge. Lykas in frou dy’t troch ien fan de kleedsjes oan de wetterneedramp fan 1953 tinke moast: dy hie se as bern meimakke en it iennichste dat se op ‘e flecht meiname...