“Wy binne te krap húsfeste, mei te min mooglikheden foar publyksaktiviteiten. Hielendal no’t ús besikers ûnderling 1,5 meter ôfstân hâlde moatte”, zegt Ketelaar.

Ze leidt de verslaggever van weekblad Actief met genoegen rond, trots op de vaste collectie, met als kern het werk van de Drachtsters broers Evert en Thijs Rinsema en andere Dada-kunstenaars, zoals Theo van Doesburg, maar ook werk van vele andere kunstenaars. “Sa’n santich prosint fan de kolleksje is eigendom fan de gemeente Smellingerlân. Dan ferwachtsje ik fan de gemeente ek it nedige omtinke...