Na een technische storing begon de vergadering om ongeveer twaalf uur, in plaats van elf uur. Er werden twintig moties ingediend vanwege de Kadernota 2022-2025: zeven daarvan werden verworpen, negen werden aangenomen, drie ingetrokken nog voor de stemming en bij één motie staakten de stemmen (tien voor, tien tegen, drie raadsleden waren bij de stemming afwezig).

Stemmen staken over ‘fergrieming’

De motie waarover de stemmen staakten, komt in de volgende raadsvergadering, na het zomerreces, opnieuw in stemming. Dit CDA-voorstel ging over ‘Yn kaart bringen fan fergrieming’, onder het motto: “Alles wat gjin wearde tafoecht foar ús boarger, is fergrieming”.