Die laatste twee aanpassingen worden voorgesteld na de inspraakreacties van de Gasunie in Groningen en Tennet in Arnhem. De Gasunie bepleit een minimale afstand tussen de turbine(s) en de gasleidingen van de ashoogte van de turbines maal éénderde van de wieklengte. Volgens b. en w. komt dit in de praktijk neer op een minimum afstand van 25 meter.

TenneT formuleert de minimale afstand tussen de kleine windturbines en de hoogspanningsleidingen als volgt: “niet minder dan de maximale werpafstand bij tweemaal nominaal toerental van de turbine, tenzij de netbeheerder instemt met een kortere afstand.”