“Doarpsbelang sjocht it as har taak om te besykjen it doarp libben te hâlden. Nijbou is dêrta in goed middel. DB wist dat der in pear kavels yn it doarp - foar de tsjerke oer - wachtsje op ynfolling. Mei de gemeente Tytsjerksteradiel hawwe we praat oer de mooglikheden. Ien fan de betingsten fan de gemeente is dat de kavels yn ien kear beboud wurde.”

“Passend yn it byld”

Doarpsbelang heeft aangeboden een plan te maken dat “past yn it kwetsbere doarpsbyld. We kamen út op trije wenten en in stik iepen grien lyk foar de tsjerke oer. Mei eigen krêften hat it doarp gadingmakkers socht, boutekeningen makke, ensfuorthinne. Ien en oar yn goed oerlis mei de gemeente”, aldus Kooistra.