“It is wachtsjen op tastimming fan de ryksoerheid fanwege it koroanfirus”, zegt projectleider Johan Tigchelaar. Hij heeft de financiering van de nieuwbouw geleid en blijft ook nog projectleider voor de afwerking van het terrein rondom het nieuwe bezoekerscentrum.

“Komplimint foar bouwers”

“It nije sintrum is boud troch boubedriuw Jan Hooghiemster út Aldtsjerk, ûnder lieding fan Wouter Hooghiemster. En ek in tal ûnderoannimmers hat oan de bou meiwurke. Sy fertsjinje allegearre in grut komplimint, dat se dit op tiid klear krigen hawwe, ûndanks it koroanafirus”, vindt Tigchelaar.