“Ast bern hast, kinst it hjir dochs net mei iens wêze?”, zegt een vrijwilligster, die net een pop in elkaar zet. Een ander zegt: “Elk bern fertsjinnet it om by de âlders te wêzen.” Iedereen die Kamp Morra binnenloopt wordt geraakt.

Wini Weidenaar is samen met Elizabeth Pilat, Marian van Voorn en Sharon Postma, initiatiefnemer van Kamp Morra. Zij merkt dat de poppen de vluchtelingencrisis ineens tastbaar maken en het gesprek erover op gang helpen. “It liket sa fier fuort, mar no ynienen komt it hiel tichtby. Dêrneist, wêrom soe it hjir net barre kinne? De minsken yn Grikelân hawwe der ek net by stilstien dat soks barre koe...