“It komt der op del dat jo mei de moderne technyk fan e-mail of Whatsapp in paad útlizze om tassen mei klean by del te bringen, mei in groepke minsken. Om sa klean út te wikseljen, sûnder alle eigners yn persoan te treffen. Mei in handsje fol minsken is it al leuk, en ekstra moai is it as jo fia Whatsapp de persoanlike ferhalen diele kinne dy’t by de klean hearre”, volgens Benedictus.

Coronaveilig

De bedoeling is dat dit coronaveilig gebeurt. Dus vandaar ook de informatie-uitwisseling via de digitale weg. “Dan is der dus wol kontakt mooglik, en kinne jo ek minsken kennen leare dy’t jo oars net tsjinkomme.”