Voorzitter van de raad burgemeester Oebele Brouwer was eventjes van slag: “Ik wit efkes net hoe’t dit no fierder moat. Ik ha dit noch net meimakke”, schrok hij. Maar de griffier wist het wel: zo’n motie komt de volgende raadsvergadering opnieuw in stemming.

Initiatiefnemer voor de motie was de PvdA-fractie. “Dizze moasje wurdt yn april gewoan oannommen, as elkenien der wer is”, zegt PvdA-raadslid Theun Nicolai. “Want der wiene twa riedsleden ôfwêzich dy’t foar dizze moasje binne”, aldus Nicolai.