Over het ‘coronajaar’ 2020 zegt Koning: “Wy hawwe in lyts posityf resultaat behelle. It wie in lestich jier. Oer 2021 bin ik optimistysker.” Dit laatste is gebaseerd op de aantrekkende vraag naar ‘internet of things’, zoals aansturing van apparatuur op afstand. “As gefolch fan de koroanamaatregels is der no mear ferlet fan dizze apparatuer en dus ek fan de programmatuer dy’t wy ûntwikkelje en l...