<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
In sêne út it meartalige stik 'Ensemble' fan MRV Tesselschade. Mei deActiefPlus-App krije jo ek in koart filmke.
In sêne út it meartalige stik 'Ensemble' fan MRV Tesselschade. Mei deActiefPlus-App krije jo ek in koart filmke. (Foto: Actief Media)

MRV Tesselschade "hellet alles út 'e kast"

  Cultuur


HURDEGARYP - Toanielselskip MRV Tesselschade bringt fan saterdei 20 jannewaris ôf seis kear it stik 'Ensemble'. It is in fleurige, meartalige bewurking fan regisseur Annie Veenstra fan 'A chorus of disapproval' fan Alan Ayckbourn. Jo sjogge achter de skermen fan teaterselskip 'STOFA'.

Troch Gerrit van der Meer

Der wurdt wakker repetearre foar 'De Bedelaarsopera': in Nederlânsktalige ferzje fan de 'Beggar's Opera' fan John Gay (1728). Dan docht al gau bliken dat de spilers grutte likenis fertoane mei de rolfigueren út dizze opera. It ropt de fraach op oft de spilers toaniel en werklikheid witte te skieden, en oft se ûnder lieding fan in ambisjeuze regisseur in slagge produksje meitsje kinne.

Foarige simmer sette Annie Veenstra al út ein mei it skriuwen. "Ik ha út ferskate bewurkings fan 'De Bedelaarsopera' sênes brûkt, ûnder oare út de 'Dreigroschenoper' fan Bertolt Brecht en Kurt Weill, en ek út it stik 'Macky Messer' dat ik tegearre mei Bertus Klazenga skreau foar it Iepenloftspul Burgum."

Nei oanlieding fan 'Kulturele Haadstêd 2018' woe sy perfoarst net kalm oan dwaan. "Guon amateurselskippen en iepenloftspullen sizze: 'Wy slane mar in jier oer, want der is al safolle te dwaan fan 't jier'. Wy wolle krekt útpakke mei wat bysûnders. Wy helje alles út 'e kast!" Sa binne der bygelyks mear spilers as ea - tolve - en dy spylje meiïnoar ek nochris in fjirtich rollen. "In echte haadrol is der net, mar guon spilers foarmje wol in reade line yn it stik", leit Veenstra út. Bysûnder is ek dat it meartalich is. "Frysk, Nederlânsk en ek in bytsje Ingelsk, Dútsk en Italiaansk, mei in knypeach nei LF2018."

Bysûnder is ek dat fan de tolve spilers de helte nij is. Ien fan de jonge, nije spilers komt út Hurdegaryp: Janke-Rixt van der Kooi. "De measten komme rûnom wei, bygelyks fan Wergea, Snits en Wommels. Wy repetearje no seker trije kear wyks." It grutste part fan it stik wurdt der praten, mar omt it in bewurking is fan in opera, wurdt der ek yn songen. De opera wie yn de earste helte fan de 18e iuw in fernijende teaterproduksje, want dy gie no ris net oer keningen, prinsen en oare (rike) lju, mar oer bidlers, hoerkes, poaiers en dieven. Bertolt Brecht makke der yn 1928 in wat belearjende 'Dreigroschenoper' fan, fynt Annie Veenstra. "Fan dat belearjende moat ik neat ha. Sjoch earst mar ris nei dysels. Nee, it is in komeedzje mei kluchtige fragminten."

It wurdt ek in relatyf djoere produksje, skat Veenstra yn. "Mear spilers as ea en in hiel soad rollen, dan binne ek in hiel soad klean nedich. Boppedat hawwe wy de reklame en de kaartferkeap út hannen jûn oan Vanplan.nl, en spylje wy foar it earst mei 'headphones'. Hooplik krije wy alle jûnen folle sealen."

De spyldata binne: sneon 20, freed 26, sneon 27 en snein 28 jannewaris, freed 2 en sneon 3 febrewaris. Op de sneins nei begjint it alle keare jûns 20.00 oere yn It Maskelyn yn Hurdegaryp en sneins om 14.30 oere. De foarferkeap begjint sneon 13 jannewaris, 14.00 oere. Sjoch ek: www.itmaskelyn.nl en foar kaarten: www.vanplan.nl.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>