‘Op 'e didel mei Dam Jaarsma’

Cultuur

BURGUM - In hiel bysûndere jûn fol ferhalen, muzyk en feiten oer ien fan de ferneamste samlers fan folksferhalen út Nederlân: woansdei 8 febrewaris yn De Pleats yn Burgum. It folsleine ferhaal om Dam Jaarsma hinne, yn 't Frysk en Nederlânsk.

Ferhalen en muzyk út ’e Wâlden

De betûfte ferteller Douwe Kootstra lit prachtige (nije!) priuwkes hearre út Jaarsma syn enoarme skatkiste, fol fan de meast nuveraardige folksferhalen út eastlik Fryslân. En Iris Rusz fan Stichting Dam Jaarsma jout yn wurd èn byld op oansprekkende wize ynformaasje oer dizze singeliere Eastermarder.
As ôfwikseling sjonge Sytse Wilkens en Ate de Boer in tal teksten fan Jaarsma. Dy hawwe sy spesjaal op muzyk set. It gedicht Allinne op harren muzyk soarget bygelyks foar pikefel. De muzikanten, mei kontrabas en gitaar, litte ek oare sankjes út 'e Fryske Wâlden hearre.

Dam Jaarsma wie ynwenner fan Eastermar, eareboarger fan Tytsjerksteradiel en winner fan de Rely Jorritsmapriis. Hy hat wichtich wurk fersetten: rom fyftjintûzen folksferhalen samle, meast út de Fryske Wâlden. Lykwols is er by it grutte publyk noch amper bekend. Hoe ’t dat kin? Ek dat wurdt op dizze jûn yn De Pleats yn Burgum dúdlik makke.
It wurdt in fleurige, twatalige jûn fol ôfwikseling. Yn dizze gearstalling boppedat noch net earder fertoand!

De Pleats, Schoolstraat 82, Burgum, woansdei 8 febrewaris, fan 20.15 oere ôf. Tagong: tsien euro. Reservearje: www.cultuurindepleats.nl of op tel. 0511-461556.

Afbeelding
Roas Kuipers winnares 48e FMDT Solistenconcours Algemeen 4 uur geleden
Afbeelding
Provinciale Staten vergaderen woensdagavond 1 februari in Holwert Algemeen 22 uur geleden
Afbeelding
Wij maken ons zorgen om de vermiste Harry Elzen uit Drachten Algemeen 22 uur geleden
Afbeelding
Leerlingen CSG Liudger Raai ontdekken internationale wereld Algemeen 23 uur geleden
Afbeelding
(Video) Wat is de stand van zaken voor nieuwbouw in Noardeast-Fryslân? Algemeen gisteren
Afbeelding
(Video) Snel internet via glasvezel nu ook bereikbaar voor kleine kernen in Smallingerland Algemeen 30 jan, 13:12
Afbeelding
Duo Fling in Witte Kerk te Hemrik Algemeen 30 jan, 12:21
Afbeelding
Vrijkaarten februari en maart Theater De Colle Algemeen 30 jan, 11:16
Afbeelding
Vier op de tien Nederlanders verwachten boven energieverbruiksplafond te komen Algemeen 30 jan, 10:58
Afbeelding
Beweegfeest voor peuters en kleuters bij gymvereniging VenV Garyp Algemeen 30 jan, 10:35
Afbeelding
Energiemarkt Ryptsjerk geopend met waterstofauto en wind Algemeen 30 jan, 09:59
Afbeelding
Het is een 'gekkehûs' bij de Burdaarder toneelvereniging Algemeen 30 jan, 07:30
Afbeelding
Crazy weekend bij Ropta Boys Algemeen 29 jan, 17:50