Smallingerland: “Veiligheidsregio vraagt te veel geld”

22 dec 2023, 14:00 · leestijd 1 minuut Algemeen
Foto: Actief Media
De Veiligheidsregio Fryslân vraagt te veel geld, vinden b. en w. van Smallingerland.
De Veiligheidsregio Fryslân vraagt te veel geld, vinden b. en w. van Smallingerland.

“Der spylje yn grutte halen twa saken”, zegt wethouder Sipke Hoekstra (VVD, financiën) van Smallingerland. “Oan de iene kant driget it Ryk mei yngong fan 2026 fiks te besunigjen op it Gemeentefonds en dêrmei dus op de belangrykste ynkomsten foar d..