Mearke Winsum fiert tredde lustrum mei Liuwehert

22 nov 2023, 19:00 · leestijd 1 minuut Algemeen
Foto: Ingezonden
Het team van Mearke Winsum.
Het team van Mearke Winsum.

Regy

Jelke syn freondinne Rianne die earder de regy yn Winsum en de mannen dogge tegearre ek de regy fan it Berne Iepenloftspul yn Easterwierrum. Sa wie de link gau lein doe’t it mearke nije regisseurs socht. Beide kamen hja al betiid mei teater yn..