Burgumers drage by oan iepenloftspul ‘Wat bisto leaflik!?’ oer Waling Dijkstra

ma 15 mei, 12:25 · leestijd 1 minuut Algemeen
Foto: Actief Media
Boppe-oan links Henk Kleefstra (de âldeTjibbe Gearts van der Meulen) en Jaap Jan Hemmes (de âlde Waling Dijkstra).
Under links Siebo Boersma (as de jong-folwoeksen Waling Dijkstra) en Marian Postma (as mem Dijkstra). It dekôr is noch net alhiel klear.
Boppe-oan links Henk Kleefstra (de âldeTjibbe Gearts van der Meulen) en Jaap Jan Hemmes (de âlde Waling Dijkstra). Under links Siebo Boersma (as de jong-folwoeksen Waling Dijkstra) en Marian Postma (as mem Dijkstra). It dekôr is noch net alhiel klear.

Oanlieding is it 125-jierrich bestean fan de kristlike muzykferiening ‘Oranje’ yn Spannum, dat ek de muzyk spilet by it stik. Dirigint Thom Zigterman hat de muzyk skreaun. Twa Burgumers – auteur Dick Jansen en regisseur Tineke Broers – drage fiks ..