FNP: “Wy litte Holwert net fersûpe”

21 jan 2023, 15:02 · leestijd 1 minuut Algemeen
Foto: Holwerd aan Zee
It oanpaste plan, mei in 'natoermar' by Holwert. Op de achtergrûn de Waadsee.
It oanpaste plan, mei in 'natoermar' by Holwert. Op de achtergrûn de Waadsee.

Fraksjefoarsitter en wurdfierder Sijbe Knol: “Dit is sa’n grut projekt. Wy nimme hjir goed de tiid foar en geane earst yn oerlis mei ús fraksje yn Noardeast-Fryslân. Sokke grutte projekten mei sa’n lange oanrintiid feroarje no ienkear wolris, dat ..