Remsporen op de Markt in Burgum.
Remsporen op de Markt in Burgum. "Jûns is it in racebaan!" zeggen bewoners. Foto: Actief Media

Bewoners De Markt in Burgum: “Skjin ús nocht fan oerlêst”

Algemeen

Diverse bewoners aan de Markt in Burgum, verspreid rond de Markt, ervaren de laatste paar jaar meer overlast van vooral jongeren, dan in voorgaande jaren. Eén van hen heeft hierover onlangs een gesprek gehad met een ambtenaar van de gemeente Tytsjerksteradiel. FNP-raadslid Alex Nijboer stelt er donderdagavond 15 september vragen over aan het college van b. en w.

“It is in pear dagen wat better gien. Dêrnei wie it alle jûnen wer mis. As der plysje is, is der minder oerlêst. Mar sadree’t de plysje fuort is, komme de groepkes wer foar ’t ljocht”, zeggen de bewoners. Geen van de groep bewoners wil met een naam in de krant.

“Net earder sa slim yn 50 jier”

“Wy wenje hjir no sa’n fyftich jier”, zegt één van hen, “mar safolle oerlêst as de lêste jierren hawwe wy noch net meimakke. As it sa trochgiet, wolle wy graach earne oars hinne ferhúzje.” De overlast bestaat volgens de bewoners uit meerdere zaken: “Lûdoerlêst, foaral troch toeterjen mei auto’s en troch muzyk mei hurde ‘boem-boem-lûden. Mar ek it gefaarlik riden mei auto’s. Soms wurde der strjitraces hâlden op de Merk! Dy is sa ynrjochte, dat sy hjir fierstente hurd ride kinne!”

Dan is er nog de rommel die veelal wordt achtergelaten. “Blikjes foaral, en plestik pûden, mar lêstendeis smiet ek immen in blik mei auto-oalje leech op ‘e strjitte!”

De meeste overlast doet zich voor in de weekeinden, maar soms ook op doordeweekse dagen. “En net allinne oerdeis en jûns, mar ek nachts! Dan sette sy om alve oere jûns ôf en nachts tusken twa en trije oere binne sy der al wer! Jo soene der in trauma fan krije!”

“Gjin BOA’s mear sjoen”

Gemeentelijke BOA’s (bijzondere opsporingsambtenaren) schijnen niet meer te controleren, is de indruk van deze bewoners. “En de plysje kin hjir fansels ek net 24 oeren deis stean te kontrolearjen. As de plysje der is, dan is ’t rêstich, mar as de plysje fuort is, begjint it al gau wer.”

De groep bewoners vindt dat er meer overleg met de gemeente en de politie moet komen over de situatie. “It punt is, dat sy neat jouwe om in boete fan 250 euro of mear!” Mogelijk wordt dit als groep ‘opgehoest’, zodat het per persoon hooguit enkele tientjes betreft?

“Rydbewiis ynnimme!”

“It kenteken fan in autobesitter ynnimme, of it rydbewiis, dat soe mear helpe”, denkt één van de bewoners.

Ze hebben behalve met een ambtenaar van de gemeente ook contact gehad met een raadslid en zijn van plan nog contact met nog een ander raadslid te zoeken. Want ze vinden dat de Markt in elk geval anders ingericht moet worden: “It is no hast ien grutte racebaan. Jo wolle net witte hoe hurd oft sy hjir soms ride. Echt libbensgefaarlik!”

Met burgemeester Jeroen Gebben, eerstverantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, hebben ze geen contact gehad. “Dêr ferwachtsje wy ek net it measte fan”, merkt één van hen op.

Raadsvraag FNP-er Alex Nijboer

Met Doarpsbelang Burgum hebben ze inmiddels wel contact gezocht, evenals met de FNP-raadsfractie. Dit heeft geleid tot de vraag van FNP-raadslid Alex Nijboer, zo snel mogelijk wat aan de situatie te doen. Zijn vraag stelt hij donderdagavond 15 september in de gemeenteraad aan b. en w. Nijboer: “De Markt is foar it ferkear in wengebiet, mei de dêrfoar jildende ferkearsregels. Op dit stuit hat it mear fan in racecircuit. Benammen jûns wurde de regels oan alle kanten skeind. Oan de JUMBO-kant wurdt fan de kant fan de autoboksen mei in sa grut mooglike faasje rjochting de JUMBO riden en dan dêr yn ‘e ankers. Moterlawaai en piipjende bannen binne it gefolch.”

“Mei faasje in oplossing?”

Bewoners aan de Markt en bewoners van Talant-woningen aan de Markt durven volgens Nijboer ‘s avonds niet meer de deur uit. “Oan de Plusmarkt-kant fleane de skooters en elektryske fytsen mei grutte faasje de Passaazje troch. Minsken dy’t yn de Passaazje op it terras sitte, wurde benei de fiters út de skuon riden. Op it grutte parkearterrein wurde racewedstriiden hâlden mei de nedige oerlêst. Foar bewenners fan de Markt is de oerlêst net út te stean. Fraach: Kin hjir mei faasje in oplossing foar socht wurde?”

Afbeelding
Feest! Heropening Pearle Opticiens Burgum Algemeen 13 uur geleden
Afbeelding
Noardeast-Fryslân vraagt weer subsidie woningbouw Prins-locatie Algemeen 14 uur geleden
Afbeelding
Swalkstiennen permanent te zien bij Observeum in Burgum Algemeen 16 uur geleden
Afbeelding
Botanische tulp is bloembol van het jaar Algemeen 16 uur geleden
Afbeelding
Enerzjyke Meitinkers van start! Algemeen 23 sep, 19:30
Afbeelding
Startsein voor Friese campagne ‘modder op de weg’ Algemeen 23 sep, 17:00
Afbeelding
Geldfit.nl nu ook beschikbaar in Noardeast-Fryslân Algemeen 23 sep, 16:08
Afbeelding
Nieuwe verbinding naar Ameland? Dertien alternatieven Algemeen 23 sep, 14:44
Afbeelding
Omgevallen transformator blijft nog weken liggen Algemeen 23 sep, 13:13
Afbeelding
Historische filmdag in Fries Landbouwmuseum op 1 oktober Algemeen 23 sep, 12:23
Afbeelding
Soad belangstelling foar Nij Talint Orkest Tytsjerksteradiel Algemeen 23 sep, 12:23
Afbeelding
Dantumadiel en Noardeast-Fryslân genomineerd voor ‘gouden prokkel’ Algemeen 22 sep, 17:27
Afbeelding
Doch mar mei ‘Priuwerij’ in Húskeamer Wergea Algemeen 22 sep, 16:09