It tema fan it Bûsboekje, dat dit jier foar de 48ste kear ferskynt, is ‘lân fan dream en winsken’
It tema fan it Bûsboekje, dat dit jier foar de 48ste kear ferskynt, is ‘lân fan dream en winsken’ Foto: Pixabay

Plombrief foar ‘Bûsboekjepear’ fan Sumar

Algemeen

De Ried fan de Fryske Beweging stjoert regelmjittich Plombrieven nei persoanen of ynstânsjes dy’t har ynsette foar it Frysk. Op 1 augustus gie der sa’n Plombrief nei Piet en Anneke Herrema fan Sumar foar harren jierrenlange krewearjen foar it Bûsboekje.

It meitsjen en de distribúsje fan it Frysk Bûsboekje is alle jierren wer in hiele operaasje. It Bûsboekje soarget dat mear as 2.750 brûkers alle dagen in stikje Frysk lêze kinne. Troch de trouwe ynset fan Piet en Anneke Herrema is dat 35 jier lang mooglik makke.

Anneke siet fan 1987 oant 2003 yn de redaksje fan it Bûsboekje, Piet rêde fan 1987 ôf mei de distribúsje. Tegearre hawwe se tûzenen Bûsboekjes teplak brocht yn boekwinkels en kiosken rûnom yn Fryslân. It bestjoer fan de Ried hat besletten om dêrfoar in plom te jaan yn de foarm fan in Plombrief.

De Plombrief soe op moandei 1 augustus útrikt wurde by de presintaasje fan it nije Bûsboekje 2023, mar de Herrema’s wiene spitigernôch behindere om derby te wêzen. 

De presintaasje wie om 16.00 oere yn keunstnersdoarp Asgaard, oan it Kealledykje yn Ljouwert. It tema fan it Bûsboekje, dat dit jier foar de 48ste kear ferskynt, is ‘lân fan dream en winsken’.

Afbeelding
Feest! Heropening Pearle Opticiens Burgum Algemeen 13 uur geleden
Afbeelding
Noardeast-Fryslân vraagt weer subsidie woningbouw Prins-locatie Algemeen 15 uur geleden
Afbeelding
Swalkstiennen permanent te zien bij Observeum in Burgum Algemeen 16 uur geleden
Afbeelding
Botanische tulp is bloembol van het jaar Algemeen 16 uur geleden
Afbeelding
Enerzjyke Meitinkers van start! Algemeen 23 sep, 19:30
Afbeelding
Startsein voor Friese campagne ‘modder op de weg’ Algemeen 23 sep, 17:00
Afbeelding
Geldfit.nl nu ook beschikbaar in Noardeast-Fryslân Algemeen 23 sep, 16:08
Afbeelding
Nieuwe verbinding naar Ameland? Dertien alternatieven Algemeen 23 sep, 14:44
Afbeelding
Omgevallen transformator blijft nog weken liggen Algemeen 23 sep, 13:13
Afbeelding
Historische filmdag in Fries Landbouwmuseum op 1 oktober Algemeen 23 sep, 12:23
Afbeelding
Soad belangstelling foar Nij Talint Orkest Tytsjerksteradiel Algemeen 23 sep, 12:23
Afbeelding
Dantumadiel en Noardeast-Fryslân genomineerd voor ‘gouden prokkel’ Algemeen 22 sep, 17:27
Afbeelding
Doch mar mei ‘Priuwerij’ in Húskeamer Wergea Algemeen 22 sep, 16:09