Gedeputeerde Douwe Hoogland (links) overhandigt een beheersovereenkomst aan grondeigenaar Harry Zeeuw van der  Laan.
Gedeputeerde Douwe Hoogland (links) overhandigt een beheersovereenkomst aan grondeigenaar Harry Zeeuw van der Laan. (Foto: Ingezonden)

39 hectare natuur ingericht in beekdal Alddjip

HEMRIK - Zo’n 39 hectare grond langs de beek Alddjip is ingericht voor Natuurnetwerk Nederland. Op donderdag 1 oktober droegen gedeputeerde Douwe Hoogland en Tineke Jagersma (voorzitter gebiedscommissie Koningsdiep) de inrichting over aan de eigenaren van de percelen: drie particulieren en Staatsbosbeheer.

Het gebied ligt ten noorden van Hemrik, aan de westzijde van de weg Poasen. Maatregelen zoals het minder diep maken of dempen van sloten en het plaatsen van stuwtjes zorgen ervoor dat er meer water vastgehouden wordt in het gebied. Direct langs de beek stimuleert dat de groei van vochtig hooiland met dotterbloemen. Wat verder van de beek blijft de grond droger, zodat zich daar kruidenrijk grasland en heischraal grasland kan ontwikkelen.

Natuurlijke bosrand
Bij het bosje ’t Kopje is de bosrand een stukje teruggezet en vervolgens aangevuld met besdragende struiken. Gedeputeerde Douwe Hoogland: “Mei it oanpakken fan de boskrâne by ’t Kopje wurdt de oergong tusken bosk en iepen fjild in stik natuerliker. Dêrmei jouwe wy romte foar mear bioferskaat. Amfibyen, fûgels en ynsekten lykas flinters en libellen fine dat in noflik plak.” In de buurt van Heidehuizen is een steile oever langs de beek gecreëerd waar de ijsvogel kan nestelen.

Gebiedsinrichting
De inrichting van de percelen ten noorden van Hemrik is de derde projectmodule van gebiedsinrichting Koningsdiep. Hierin werkt de provincie Fryslân samen met de gebiedscommissie Koningsdiep, Wetterskip Fryslân, gemeente Opsterland, landbouw- en natuurorganisaties, grondeigenaren en bewoners. Voorzitter gebiedscommissie Tineke Jagersma: “Yn gearwurking mei alle partijen wurkje wy oan it ophelpen fan de beekdelling fan it Alddjip en de ynrjochting fan it Natuernetwurk Nederlân. Dy gearwurking is wichtich en hâlde wy goed fêst no’t wy dwaande binne mei de tarieding fan de folgjende fazen fan it projekt. Bygelyks de oanpak fan it brongebiet fan it Alddjip by Bakkefean.” De gebiedscommissie Koningsdiep bestaat uit vertegenwoordigers van natuur, landbouw, water en recreatie uit het gebied

Meer berichten