<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Kees Flikkema onthult het nieuwe logo.
Kees Flikkema onthult het nieuwe logo. (Foto: Actief Media)

Samenwerking van vier openbare basisscholen in Trynwâlden gestart

OENTSJERK - Maandag werd met de onthulling van een nieuw logo een belangrijk samenwerkingsverband tussen de vier openbare basisscholen in de Trynwâlden beklonken. Onder de naam Fierkracht bundelen Thrimwalda in Gytsjerk, De Opstap in Oentsjerk, It Kruirêd in Mûnein en Sinnehonk in Aldtsjerk de krachten.

Als prelude op de samenwerking deelden de vier scholen, die vallen onder onderwijskoepel Adenium, maandag al veel kennis tijdens een gezamenlijke studiedag in Stania State in Oentsjerk. Kees Flikkema, de directeur van OBS De Opstap in Oentsjerk en OBS It Kruirêd, blikt terug op een geslaagde ochtend, die geheel in het teken stond van rekenen. Wy hawwe in prachtige stúdzjemoarn hân, sadat ús skoallen aanst fanút ien gedachte it rekkenûnderwiis foarm jaan kinne." Froukje Olijve, de directeur van OBS Thrimwalda en OBS Sinnehonk, vindt dat de vier scholen wel bijna verplicht zijn om samen te werken. "De Trynwâlden is in spesjaal gebiet. Dêrneist is der in soad ekspertise binnen de teams. Dêr wolle wy no optimaal gebrûk fan meitsje." Hoewel de samenwerking hecht is, is er volgens haar absoluut geen sprake van een fusie: "Wy bliuwe selsstannige skoallen. Mar troch gearwurking sille wy hieltyd mear 'fersmelte'. En wat der yn de takomst barre sil, witte wy fansels net, mar wy bliuwe as skoallen selsstannich en wy bliuwe ek sels ferantwurdlik foar ús eigen skoallen."

Het idee voor de naam Fierkracht kwam van medezeggenschapsraadvoorzitter Jeroen Kremer. Een naam die de lading volledig dekt, vinden beide schooldirecteuren. Flikkema: "Wy binne mei ús fjouweren. Wy binne fier - trots - op ús wurk en wy wolle in krêftich sinjaal ôfjaan oan alle âlden en alle minsken yn de Trynwâlden, dat it iepenbier ûnderwiis der hjir ta docht. Meiinoar binne wy sterker."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>