Jan van der Leij van vereniging WBT bij de windmolens in Bartlehiem.
Jan van der Leij van vereniging WBT bij de windmolens in Bartlehiem. (Foto: Actief Media)

Provinciale Staten aan zet over windturbines

NOORDOOST FRIESLAND - Als het aan Gedeputeerde Staten ligt zijn bij agrarische bedrijven straks drie kleine windturbines met een ashoogte van vijftien meter toegestaan. Zogeheten dorpsmolens mogen worden vervangen door windturbines met een tiphoogte van maximaal honderd meter. Nieuwe solitaire molens met een tiphoogte van maximaal honderd meter mogen geplaatst worden na sanering van minimaal honderd meter aan oude windturbines. Binnenkort neemt Provinciale Staten hier een besluit over.


In het Bestuursakkoord 2019-2023 van Gedeputeerde Staten staat als doel dat in 2030 een derde van de Friese energie duurzaam moet worden opgewekt. Hiervoor is ook nieuw beleid voor windmolens nodig. De Verordening Romte Fryslân 2014 staat dit echter niet toe. Daarom komt Gedeputeerde Staten met een voorstel voor een wijziging in deze verordening.

Een conceptvoorstel heeft vier weken ter inzage gelegen en heeft geleid tot diverse reacties, zowel van de meeste Friese gemeenten als van diverse boeren. De meesten dringen aan op verruiming van de voorgestelde regels.

In het voorstel worden de dorpsmolens die mogen worden vervangen, met name genoemd. Het gaat in het verspreidingsgebied van Weekblad Actief om de molens bij Ternaard en Wyns-Bartlehiem-Tergrêft. Van de vijf molens bij Ternaard mogen er drie vervangen worden.Twee van de vijf turbines die formeel bij Ternaard horen, staan feitelijk dichter bij Wierum en Moddergat en vallen daarom buiten de eventueel te vervangen turbines.

De beide molens bij Bartlehiem mogen wel vervangen worden door windturbines met een tiphoogte van maximaal honderd meter. Volgens Jan van der Leij van vereniging WBT (Wyns-Bartlehiem-Tergrêft) zijn er plannen om beide molens met een masthoogte van dertig meter te vervangen door één exemplaar met een masthoogte van veertig meter. "Wy moatte opnij sjen of dit noch heger kin, want in hegere mûne betsjut ek in hegere ynvestearring en wy binne mar in lytse feriening. At wy dit dogge, dan moatte wy sjen of dit yn gearwurking kin mei in oare partij."

Meer berichten