Toanielferiening Sabeare spilet ‘Reboelje om poeiersûker’

vrijdag 23 februari 2024 20:00 tot 22:30

Toanielferiening Sabeare spilet ‘Reboelje om poeiersûker’

locatie: Pro-Rege Oentsjerk, 20.00u

Ynfo: Siepie Tomey 06-22082540